Системи за самоконтрол и Технологични документации

Разработване На Системи За Самоконтрол
За реализацията на един обект за производство или търговия с храни е нужно да имате разработена на Система за Управление Безопасността на Храните (СУБХ). В Закона за храните и чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004 регламентиращ хигиената при производството на хранителни продукти, се изисква тези обекти да имат внедрена СУБХ. Ефективната СУБХ включва програми и процедури, основаващи се на Добрите Производствени и Хигиенни Практики и на принципите на НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки).

система за управление  безопасността на храните

 

„Не превръщайте готвачите в писачи“

ГЛОБАЛ КОНСУЛТ РА ЕООД

Използвайте пълния капацитет на обекта си!

Свържете се за консултация

Контакти
error: Content is protected !!