Технологично проектиране

Технологично проектиране е приоритетна част от дейността. За изготвянето на добър проект се изискват много знания и опит, включително в практиката, а не само пред листа и компютъра. Добрият проект трябва да създава в обекта такива условия, че технологичните операции естествено да следват своята последователност, движението на материалните потоци да бъде по най-краткия път, за персонала трябва да се осигуряват оптимални условия за работа и много други детайли. Цялата съвкупност води до производство на качествена и безопасна продукция. Ефективността на една инвестиция в голяма степен зависи от проекта, по който е реализирана.

Качествен проект може да се направи на база добро Задание за проектиране. В практиката то много често се съставя от двете страни – Възложител и проектант. Друг важен фактор е предоставената площадка за технологично проектиране. Естествено, на „белия лист“ понякога е по-лесно, но при реконструкциите предизвикателството е по-голямо.

Дейността на Фирмата ни е насочена основно в разработване на проекти, свързани с производството и съхранението на храни и в частност на кулинарна продукция. Знанията на управителя, натрупани в семейната среда (сред инженер-технолози), в университета в Пловдив и опита като оператор в производство, като главен технолог и управител, като сервизен специалист по професионално кухненско оборудване, дават една добра основа за изготвяне на реално изпълними проекти в областта на храните.

Защо да изберете нас за да изготвим Вашия технологичен проект:

ОПИТ

 • над 750 проекта по част Технологична за изграждане, преустройство, реконструкция или ремонт на обекти в областта на Хранително-вкусовата промишленост (ХВП) и общественото хранене, от които:
 • над 300 проекта за Заведения за хранене тип Ресторант;
 • над 150 проекта за Заведения за бързо обслужване;
 • над 70 проекта за млекопреработвателни предприятия (МПП);
 • над 60 проекта за предприятия за добив и обработка на месо;
 • над 80 обекта за производство на кулинарна продукция;
 • над 60 проекта за складови бази;
 • и други.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

 • квалификации;
 • повече от 12 години опит в проектирането на обекти по част Технологична;
 • близки контакти с проектанти, изпълнители, доставчици;

ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ

Това, което няма да намерите при нас е „типово проектиране“. Към всеки проект се подхожда индивидуално и с нужното внимание. Конкретното решение зависи от конкретното Задание и дадености на обекта.

РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ

Ние заставаме зад всяко решение, което залагаме във Вашия проект.

ТРУДНОСТИТЕ НИ МОТИВИРАТ

ОТГОВОРНОСТ

Отношението ни към клиентите и техните проекти е винаги отговорно. Независимо дали става въпрос за проектиране на предприятие/ обект за производство с голям капацитет или заведение за бързо обслужване – фастфууд, разположен в каравана, винаги подхождаме с нужното внимание и професионализъм.

В процеса на работа ние активно комуникираме с нашите клиенти и партньори – възложители, проектанти от различни специалности (архитекти, конструкции, ел., ВиК, ОВК, хладилна техника), строители. Това сътрудничество ни помага да създаваме не просто чертежи, а реално изпълними проекти.

Възползвайте се от нашия опит!

Какво представлява проектът по част: „Технология“:

Проектната документация по част: Технология включва:

а) Чертеж(и)-Разпределение на работните и спомагателни помещения с нанесено основно технологично оборудване.

б) Количествена сметка – Спецификация на работните и спомагателни помещения, както и на технологичното оборудване, която да послужи като базово Задание за проектиране на останалите специалности (АС, Ел. ВиК, ОВК и др.)

Забележка: В проекта се залага основно активно и неутрално технологично оборудване с базови параметри.

в) Обяснителна записка към инвестиционния проект.

Обяснителна записка към проектната документация е задължителна за проекти, които подлежат на съгласуване по ЗУТ. Във всички останали случаи тя се изготвя след заявяване от Възложителя.

Примерен проект:

Чертеж Разпределение

Спецификация

Обяснителна записка

Използвайте пълния капацитет на обекта си!

Свържете се за консултация

Контакти
error: Content is protected !!