Допълнителни услуги

            Технологично проектиране

 • Заснемане и Изчертаване на работните, спомагателни, технически и търговски помещения в обекта;
 • Изчертаване на подложка от хартиен носител;
 • Заснемане и изчертаване на наличното технологично оборудване в обекта;
 • Внедряване в разработен проект на избрано оборудване от Възложителя;
 • Внедряване в разработен проект на налично оборудване от Възложителя;
 • Изготвяне на подробно Задание за проектиране по специалности;
 • Изготвяне на схема на движение на материалните технологични потоци;
 • Изготвяне на екзекутивни документации;
 • Подготвяне и подаване на документи за регистрация, консултация, становище и др. в ОДБХ- Варна;
 • Подготвяне и подаване на документи за категоризация в Община Варна.

              Системи за самоконтрол

 • Извършване на Вътрешен Одит на вашият обект;
 • Изготвяне на Етикети за храни;
 • Изчисляване на Енергийни стойности за хранителни продукти;

 

 

Изготвяне на:

 • Програма за намаляване съдържанието на Акриламид в храните – Регламент (ЕС) 2017/2158;
 •  цветови указания към програма за намаляване съдържанието на Акриламид в храните (пържени картофи, крутони, лаваш и др.);
 •  Програма за ограничаване разпространението на COVID-19 в обекта; 
 • Програма за контрол на съдържанието на трансмастни киселини, съгласно Регламент (ЕС)
  2019/649;
 • Годишна план-програма за обучение на персонала;
 • Обучение на персонала и НАССР-екипа по СУБХ;
 • Мониторингова програма;
 • Програма за управление на документацията;
 • Програма за управление на отпадъците;
 • Програма за доставки на храни;
 • Валидация и Верифиация на НАССР-системата в обекта.

 

Допълнителни услуги с помощта на наши партньори

 • Връзка или консултация с Производители и/или доставчици на кухненско оборудване или оборудване за месопреработка, млекопреработка и нестандартно оборудване;
 • Съдействие за/във връзка с Проектиране, консултации и изграждане на хладилни инсталации;
 • Връзка с интериорни проектанти;
 • Връзка с доставчици на Ел. енергия;
 • Съдействие при Проектиране консултации и изграждане на газови инсталации; 
 • Разработване на стандарти ISO, BRC, IFS;
 • Обследване на енергийна ефективност на промишлени инсталации.

Използвайте пълния капацитет на обекта си!

Свържете се за консултация

Контакти
error: Content is protected !!