Технологична Документация (ТД)

 • Технологична документация  – Всеки обект трябва да има изготвена такава за произвежданите в него храни съгласно, Наредба №1 от 26.01.2016 г за хигиената на храните. Тя трябва да е съизмерима с характера и размера на обекта, като част от документацията по чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004, която включва:

  • Определение на произвежданата храна, което включва данни за наименованието, търговската марка, състава на готовата храна и предназначението й;
  • Класификация на храните;
  • Технически изисквания;
  • Здравно-хигиенни и качествени показатели и норми;
  • Методи за вземане на проби от храната;
  • Описание на технологичния процес и неговите етапи;
  • Начин на опаковане, етикетиране и маркировка на готовата храна;
  • Съхранение и транспорт на храната, срок на трайност, условия за съхранение и транспорт;
  • Описание и ред за осъществяване на производствения контрол:

  – входящ контрол на постъпващите в обекта суровини, опаковъчни и спомагателни материали;
  – технологичен контрол на производствените етапи и процеси, които имат критично значение за осигуряване безопасността на произвежданата храна;
  – изходящ контрол на готовата храна за съответствието й с показателите по т. 4;
  • Документация, която трябва да придружава всяка произведена партида храна при предлагане на пазара.
  • Всеки производител води регистър на технологичните документации за произвежданите от него храни по образец съгласно приложението. 

 

error: Content is protected !!