Системи за самоконтрол – какво представляват и как се прилагат

Системите за самоконтрол в сферата на производството и търговията с храни са предназначени да гарантират качеството и безопасността на предлаганите продукти. Те описват методите за самоконтрол на извършваните дейности и поведението на персонала и включват:

  • начините за прилагане на добрите производствени, търговски и хигиенни практики;
  • изготвяне на план за осигуряване безопасността на продуктите;
  • съпровождащи отчетни документи – дневници, чек-листи, протоколи от анализи и др.

Работещите системи за самоконтрол обхващат характеристиките на помещенията, които улесняват или затрудняват технологичната последователност на операциите и осигуряването на хигиената и безопасността на храните. В тях се включват показателите на технологичното оборудване, подготовката и условията за поддържане на висока лична хигиена от персонала. Ясно посочени са правилата за приготвяне и/или реализация на безопасни продукти, постоянното контролиране на рисковите фактори, границите на допустимите отклонения и възможните коригиращи действия при надхвърлянето им.
Ролята на отчетната документация е да служи като база за анализи и проверка на ефективността на системите и тяхното прилагане.

Ролята на отчетната документация е да служи като база за анализи и проверка на ефективността на системите и прилагането им.

error: Content is protected !!