Етапи на ТЕХНОЛОГИЧНО проектиране

или Как протича процесът „технологично проектиране“

Задание за проектиране

Качествен проект може да се направи на база добро Задание за проектиране.

В практиката много често то се съставя от двете страни – Възложител и Проектант. Затова работим активно с нашите клиенти, преди да преминем към работа.

Получаване на актуална архитектурна подложка

За да изготвим работещ технологичен проект е необходимо да работим върху актуален архитектурен план – чертеж на обекта с актуално разпределение и точни размери. Ако Вие не разполагате с такъв чертеж , то тогава пристъпваме към следващите 2 етапа: заснемане и изчертаване на архитектурна подложка.

Заснемане и скициране

Заснемане на помещенията в съществуващата сграда, които ще са обект на проектиране. Заснемането се извършва от наш служител, които идва на място. Неговата работа е да вземе всички размери, които ще са необходими за обхвата достатъчен за изготвяне на технологичния проект.

Изчертаване на подложка за проектиране

Взетите вече размери от нас на вашият обект се нанасят в съответната програма за изчертаване в електронен вариант. След това можем да пристъпим към следващата стъпка/етап, която е изготвяне на идейно разпределение.

Изготвяне на Идейно Разпределение

На този етап се изготвя Идеен Вариант на Разпределение според предоставеното /уточненото/ Задание за проектиране от Възложителя/Инвеститора. Вариантът се представя на Възложителя и обсъжда, след което се коригира до окончателното му одобрение.

Понякога се разработват няколко Варианта.

Изготвяне на окончателно Разпределение

Изготвяне на Чертеж-Разпределение на работните и спомагателни помещения с нанесено основно технологично оборудване на база одобрено от Възложителя Разпределение.

Изготвяне на Количествена сметка

Техническа спецификация на работните и спомагателни помещения и на технологичното оборудване по утвърдено от Възложителя Разпределение.

Количествена сметка - Техническа спецификация

Изготвяне на Обяснителна записка

Обяснителна записка

Изготвяне на Чертеж Разпределение с нанесена цветна Схема на технологичните потоци

Изготвя се за проекти, които ще се за внасят за съгласуване в ОДБХ.

Използвайте пълния капацитет на обекта си!

Свържете се за консултация

Контакти
error: Content is protected !!