Програма за намаляване съдържанието на Акриламид в храните

  • Акриламидът е замърсител по смисъла на Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета и като такъв представлява химическа опасност в хранителната верига.

Той е нискомолекулно, много разтворимо във вода органично съединение, което се образува от естествените съставки аспарагин и захари в определени храни, когато бъдат подложени на топлинна обработка при температури обичайно над 120 °C и ниска влажност. Съгласно член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2158 на Комисията от 20 ноември 2017 година (наричан по долу Регламента) „стопанските субекти в хранителната промишленост, които произвеждат и пускат на пазара изброените в параграф 2 хранителни продукти, прилагат в съответствие с член 2 мерките за смекчаване на последиците, предвидени в приложения I и II, с оглед постигане на възможно най-ниски нива според това, което е разумно постижимо, под референтните нива, предвидени в приложение IV“ .

Поради всичко изброено по-горе се Изисква Програма за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2158 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2017 година.

Хранителните продукти, за които се прилага Регламента са следните:
• пържени и печени картофи
• картофен чипс, снаксове, солени бисквити и други картофени продукти от картофено тесто;
• хляб;
• зърнени закуски (с изключение на овесена каша);
• фини печива: курабии, бисквити, сухари, зърнени блокчета, питки, рогчета, вафлени кори, малки дебели палачинки, бисквити с джинджифил, както и солени бисквити, сухари и заместители на хляба.
• кафе, заместители на кафе;
• детски храни и преработени храни на зърнена основа.