Програма за контрол на съдържанието на трансмасни киселини

 

  • Траснсмастни киселини Стопанските субекти, които произвеждат храни със съдържание на трансмастни киселини, предназначени за краен потребител или предназначени за доставка до други обекти за търговия на дребно трябва да включат в Системата си за самоконтрол, основана на принципите на НАССР, химична опасност от съдържание на трансмастни киселини.

Основната цел на тази програма е да посочи системата от мерки и начина за тяхното пълно и ефективно прилагане, с помощта на които да се контролира химичната опасност от съдържание на трансмастни киселини в произвежданите продукти на всеки етап от производствения процес – от входящия контрол, през технологична обработка до крайния продукт. Основната задача на тази система от мерки е да предотврати повишаване на химичната опасност от съдържание на трансмастни киселини в произвежданите продукти и ако възникне проблем при нейния контрол да открие /посочи/ причината/ите за появата му, вземане на решения за неговото отстраняване и предприемане на мерки за предотвратяване на повторната му поява.

error: Content is protected !!